Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych podanych w powyższym formularzu kontaktowym
jest Kompit.net Paweł Modzelewski z siedzibą przy ul. Spokojna 12, Warzno, kod pocztowy:
84-208, NIP 7231523486, tel. 608 594 577.
2. Celem zbierania danych jest możliwość skontaktowania się w sprawie wynajmu
oferowanego kampervana .
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych).
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skontaktowania się w sprawie
wynajmu. W przypadku niepodania danych kontakt nie będzie możliwy.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Kompit.net Paweł Modzelewski przechowuje dane osobowe klientów przez okres 5 lat. W
przypadku, gdy pojawiła się podstawa prawna wynikająca z konieczności realizacji roszczeń
w postępowaniu sądowym, czas przechowywania ulega zwiększeniu do 10 lat.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu dokonania kontaktu
dotyczącego oferowanego kampervana.